ประกาศห้องปฏิบัติการ Announcements

ประกาศเปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความเปรอะเปื้อนทางรังสี

-สำเนา-ประกาศห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออนกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยเรื่อง แจ้งเปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความเปรอะเปื้อนทางรังสี (Surface Contamination Monitor) ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออน มีกำหนดส่งต้นกำเนิดรังสีมาตรฐานไปสอบเทียบ ได้กลับมาเปิดให้บริการเครื่องตรวจวัดความเปรอะเปื้อนทางรังสี (Surface Contamination Monitor) ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน[…]

ประกาศ ปิดรับบริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความเปรอะเปื้อนทางรังสี (Surface Contamination Monitor)

-สำเนา-ประกาศห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออนกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยเรื่อง ปิดรับบริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความเปรอะเปื้อนทางรังสี (Surface Contamination Monitor) ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออน มีกำหนดส่งต้นกำเนิดรังสีมาตรฐานไปสอบเทียบ     ณ ห้องปฏิบัติการมาตรปฐมภูมิด้านการสอบเทียบกัมมันตภาพรังสีในต่างประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 17025 ทางห้องปฏิบัติการฯ ขอปิดรับบริการสอบเทียบ […]

ประกาศห้องปฏิบัติการฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการให้บริการสอบเทียบเครื่องสำรวจรังสีและมาตรวัดรังสีแบบพกพา

-สำเนา-ประกาศห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออนเรื่อง เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการให้บริการสอบเทียบเครื่องสำรวจรังสีและมาตรวัดรังสีแบบพกพา

ติดต่อห้องปฏิบัติการ Contact

กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
16 ถนนวิภาวดีรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 E-mail : irmssdl@gmail.com

Ionizing Radiation Metrology Section
Regulatory Technical Support Division Office of Atoms for Peace
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
16 Vibhavadi-Rungsit Rd., Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900 TH. E-mail : irmssdl@gmail.com