ประกาศห้องปฏิบัติการ Announcements

ประกาศห้องปฏิบัติการฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการให้บริการสอบเทียบเครื่องสำรวจรังสีและมาตรวัดรังสีแบบพกพา

-สำเนา-ประกาศห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออนเรื่อง เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการให้บริการสอบเทียบเครื่องสำรวจรังสีและมาตรวัดรังสีแบบพกพา

ประกาศห้องปฏิบัติการฯ เรื่อง การให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีและอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี

ประกาศห้องปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีและอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี

ประกาศห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประกาศห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี

ติดต่อห้องปฏิบัติการ Contact

กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
16 ถนนวิภาวดีรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 E-mail : irmssdl@gmail.com

Ionizing Radiation Metrology Section
Regulatory Technical Support Division Office of Atoms for Peace
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
16 Vibhavadi-Rungsit Rd., Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900 TH. E-mail : irmssdl@gmail.com